Zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska absolvovali včera na pôde Ministerstva zdravotníctva rozporové konanie k vyhláške o kategorizácii ústavnej starostlivosti,

ktorá je súčasťou reformy optimalizácie siete nemocníc. Aj keď si uvedomujeme, že príprava vyhlášky a definovanie všetkých kritérií je aj kvôli obrovskému rozsahu reformy, veľmi náročná, viaceré rozpory zostávajú aj po rokovaní nevyriešené.

V prípade, že nepríde k odstráneniu nedostatkov, ktoré vyhláška v súčasnej podobe obsahuje, môžu celá reforma siete nemocníc viesť k ohrozeniu zdravotnej starostlivosti. Jej pôvodný zámer zlepšiť kvalitu, dostupnosť a úroveň starostlivosti o pacienta tak zostane nenaplnený. Príkladmi takýchto nedostatkov je nevyčíslený dopad na verejné financie alebo nevyriešená cesta a smerovanie pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

V záujme pacienta a aj celého sektora preto ako Asociácia nemocníc Slovenska požadujeme jasné odpovede na otázky kde, kedy a kým bude pacientom poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť. Zároveň žiadame členov kategorizačnej komisie, ktorá vyhlášku pripravovala, aby písomne zdôvodnili svoje odmietavé stanoviská tak, ako to pri zamietnutí zásadných pripomienok vyžadujú legislatívne pravidlá vlády .

Uvedomujeme si a chápeme, že vydanie vyhlášky je jedným z míľnikov, ktorý umožní čerpanie zdrojov z Plánu obnovy nielen pre rezort, ale pre celé Slovensko. Preto jedným zo záverov rokovania bola aj dohoda s Ministerstvom zdravotníctva, že dopracovanie a revízia vyhlášky v spolupráci s ANS bude pokračovať ďalej tak, aby jej finálne znenie bolo prijaté do 31. augusta 2023.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 79 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 28 000 zamestnancov.)