ANS vyzývajú vládu SR a poslancov NR SR,

aby pri hlasovaní o štátnom rozpočte nedopustili scenár rozpočtového provizória. Ten by obzvlášť pre zdravotníctvo znamenal prehĺbenie krízovej situácie v sektore a mal by zásadné dopady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov. ANS tiež upozorňuje, že súčasný návrh rozpočtu pre zdravotníctvo nepočíta s viacerými plánovanými opatreniami ako sú napríklad dodatočné náklady spojené s požiadavkami LOZ, zastropovaním cien energií alebo novelou Zákonníka práce. V prípade, že kapitola štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo nebude navýšená o dostatočné zdroje, podfinancovanie celého sektora sa opäť prehĺbi. ANS navrhuje riešiť potrebu dofinancovanie zdravotníctva navýšením platby za poistencov štátu.

ANS sa obráti na MZ SR so žiadosťou o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny za účelom zmiernenia dopadov vysokých cien elektriny a plynu za rok 2022 a 2023 vo výške 80% oprávnených nákladov za energie z rozdielu zo sumy, ktorú platili subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku elektriny vo výške 130 EUR za MWh, alebo z rozdielu sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku plynu vo výške 50 EUR za MWh teda vo výške, s ktorou rozpočet pre zdravotníctvo počas diskusie s MZ SR a aj počas rokovania na HSR k štátnemu rozpočtu počítal.

ANS zásadne odmieta záväzok Vlády SR v Memorande o zlepšení systému zdravotníctva medzi Vládou SR a LOZ predložiť NR SR do 31.3.2023 návrh zákona, ktorým sa zabezpečí, aby sa trestný čin ohrozovania zdravotnej starostlivosti stal súčasťou Trestného zákona v znení opísanom v prílohe č. 1 tohto Memoranda. Zásadným je fakt, že podľa predmetného návrhu má byť štatutár poskytovateľa zdravotnej starostlivosti trestno-právne zodpovedný za objektívny stav, ktorý nebude schopný ovplyvniť. Bude totiž závislý od dostatku zdravotníckeho personálu na trhu práce, teda od predpokladov, ktoré štatutár a ani samotný poskytovateľ nevie ovplyvniť. Okrem toho, štatutára môžu trestno-právnej zodpovednosti vystaviť samotní zdravotnícki pracovníci. Postačí, že podajú hromadné výpovede tak, ako v nedávnej minulosti. Štatutár v takom prípade nebude môcť zabezpečiť splnenie personálneho normatívu, pretože „voľný“ zdravotnícky personál na trhu jednoducho nie je a zrejme ani nikdy nebude. Ide o absolútne neprípustnú kriminalizáciu štatutárov právnických osôb, ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, a teda nerešpektovanie elementárnych zásad a princípov právneho štátu. ANS v tejto súvislosti pripravuje právnu analýzu, či predmetný návrh nie je nezákonný resp. neústavný.

ANS pripravila zásadné pripomienky k vyhláške MZ SR č. 316/2022 Z.z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti týkajúcej sa pripravovanej optimalizácie siete nemocníc. ANS v rámci dostupných legislatívnych mechanizmov využije možnosť vstúpiť do revízie vyhlášky. Návrh revízie predložia zástupcovia ANS ministrovi zdravotníctva a členom Kategorizačnej komisie MZ SR pre ústavnú zdravotnú starostlivosť na diskusiu o sporných bodoch začiatkom roka 2023.

 

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 79 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 28 000 zamestnancov.)