Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá zastupuje 82 nemocníc a približne 29 tisíc zamestnancov, dodnes nemá so zdravotnými poisťovňami uzavreté zmluvné dodatky pokrývajúce zvýšené finančné nároky na rok 2024.

Dôvodom je stále neschválená Vyhláška MZ SR o programovom rozpočtovaní, ktorá ma stanoviť rozdelenie financií pre sektor.

 

Situácia je o to kritickejšia, že podstatná časť rozpočtu ANS je alokovaná na zákonné navýšenie miezd pre jej zamestnancov a bez adekvátnych finančných prostriedkov môže byť ich vyplácanie ohrozené. Rozumieme aj požiadavkám Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb na zvýšenie platov nezdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, avšak, kým nebude vyhláška prijatá, nevieme sa k ich naplneniu zaviazať. Veríme, že zamestnanci nemocníc neostanú v súčasnej neistote a potenciálna kríza v slovenskom zdravotníctve nenastane.

 

Citlivo vnímame aj aktuálne prebiehajúcu reformu siete nemocníc. Jej nastavenie musí byť také, aby sa zabránilo situácii, že v systéme ostane množstvo pacientov, ktorých podľa súčasne platnej vyhlášky nemocnice ANS už nebudú môcť ošetriť.

 

Situácia je o to vážnejšia, že podľa našich informácií, vyššie pracoviská, ktoré by týchto pacientov mali ošetriť, zatiaľ nie sú kapacitne ani personálne schopné túto zdravotnú starostlivosť zabezpečiť. Pritom pacientov s diagnózami, ako napr. akútne brušné príhody alebo operácie prsníka je niekoľko tisíc a boli doteraz riešení v nemocniciach ANS. Rovnako nie je správne nastavená tzv. „cesta pacienta“, teda ako sa napríklad títo akútni pacienti prepravia do koncovej nemocnice určenej v novej sieti nemocníc a naopak.

 

Zároveň dnes ANS nominovala svojho zástupcu do Komisie pre tvorbu siete nemocníc, stal sa ním prezident asociácie, Marián Petko. Taktiež Rada ANS vyjadrila ambíciu byť silným a konštruktívnym partnerom pri riešení otázok týkajúcich sa ambulantnej sféry. ANS je totiž najväčší poskytovateľ ambulantnej starostlivosti, jej členovia majú takmer 2000 ambulancií.

 

Vyzývame preto Ministerstvo zdravotníctva SR, aby urýchlene zabezpečilo schválenie Vyhlášky o programovom rozpočtovaní a zabezpečilo, že naše zdravotnícke zariadenia budú mať dostatočné zdroje na pokrytie všetkých nákladov. Zároveň považujeme za nutné komplexne riešiť problémy vyplývajúce z aktuálnej optimalizácie siete nemocníc tak, aby slovenskí pacienti neboli ohrození a dostali adekvátnu zdravotnú starostlivosť.