Asociácia nemocníc Slovenska odmieta spochybňovanie nárokov jej členov na dodatočné finančné prostriedky určené na mzdové navýšenie zdravotníckeho personálu.

Výpočet finančných zdrojov, ktoré majú byť vyplatené na základe uzatvorených dodatkov s VšZP, je založený výlučne na počte zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach. Keďže všetky legislatívne úpravy definujú mzdové navýšenie na individuálneho zamestnanca, považujeme tento spôsob za transparentný a jediný možný.

Porovnávať dodatočné zdroje na mzdové náklady nemocníc na základe preddavkov, ktoré neodzrkadľujú finálne rozdelenie zdrojov je politická demagógia a neopodstatneným útokom na regionálne nemocnice. Aktuálne stále nie je schválená vyhláška o programovom rozpočte na rok 2023, ktorá má stanoviť finálne rozdelenie zdrojov v zdravotníctve medzi jednotlivých poskytovateľov. A to napriek tomu, že je koniec marca a ako ANS na túto skutočnosť upozorňujeme už dlhodobo.

Navyše, súčasné rozdelenie zdrojov medzi nemocnicami združenými v ANS a AŠN je založené výlučne na počte zdravotníckych pracovníkov. V situácii, keď majú dodatočné zdroje pokrývať práve nárast miezd, je takýto prerozdeľovací kľúč jediný logický a spravodlivý.

Pritom reálny pomer finančných zdrojov na základe tohto kľúča je na úrovni približne 43% pre ANS a 57% pre AŠN a nezaradené nemocnice. Štátne nemocnice sú, navyše, príjemcami nesystémových dotácií, napríklad len v minulom roku dostali v rámci prevádzkového transferu zo štátneho rozpočtu 125 miliónov eur.

Asociácia nemocníc Slovenska považuje preto vyjadrenia zástupcov LOZ alebo odvolanej štátnej tajomníčky Jany Ježíkovej za politicky motivovaný útok voči regionálnym nemocniciam, ktorý je navyše založený na klamstvách a absolútnom nepochopení fungovania zdravotníctva.

 

 (ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 81 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 28 000 zamestnancov. ANS je s viac ako 2000 ambulanciami najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore.)