Poslanie

Základnými úlohami ANS v súčasnosti je :

 • vytváranie intenzívneho tlaku na zdravotné poisťovne pri presadzovaní záujmov svojich členov
 • vyvíjanie tlaku na NR SR, Vládu SR a Prezidenta SR pri presadzovaní požiadaviek svojich členov pri prijímaní štátneho rozpočtu
 • presadzovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k  ústredným orgánom a úradom, k orgánom štátnej správy a k iným právnym subjektom
 • vyvíjanie tlaku na transparentné rozdeľovanie a efektívnu alokáciu zdrojov pre ZZ
 • presadzovať návrat k intersektorálnemu členeniu
 • vyvíjanie tlaku na uplatnenie nasledovných hlavných zásadách pre financovanie zdravotníctva na Slovensku:
  1. 7-9 % HDP pre zdravotníctvo
  2. definovať ceny a tarify zdravotníckych výkonov
  3. prijať zákon o dohodovacom konaní na financovanie ZZ (rovnocenní partneri ministerstvo zdravotníctva, zdravotné poisťovne, poskytovatelia ZS)
 • rokovať o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
 • pripomienkovať návrhy zákonov SR
 • presadzovať záujmy svojich členov pri rozdeľovaní štrukturálnych fondov EÚ
 • vytváranie dôstojných podmienok pre zamestnancov
 • spolupráca s ostatnými zamestnávateľskými a stavovskými organizáciami pri presadzovaní svojich požiadaviek
 • intenzívna komunikácia s médiami