Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
Slovenskej republiky

AZZZ SR je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike (SR). Jej členmi sú zamestnávateľské
a podnikateľské zväzy a združenia.AZZZ SR je záujmovým združením s právnou subjektivitou, ktoré bolo založené v roku 1991 na vytváranie podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských
a obchodných záujmov svojich členov, najmä:

 • v trojstranných rokovaniach v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR s ústrednými orgánmi štátnej správy
  a odborovým orgánmi v otázkach hospodárskej a sociálnej politiky a v otázkach, ktoré sú predmetom kolektívneho vyjednávania a uzatvárania dohôd, vrátane Generálnej dohody
 • vo vzťahu k Národnej rade SR, vláde SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy k zastupiteľským zborom a miestnym samosprávam, ústredným orgánom odborových organizácií, Medzinárodnej organizácií zamestnávateľov (IOE www.ioe.org), Medzinárodnej organizácii práce (ILO www.ilo.org), Medzinárodnému Kongresu priemyselníkov a podnikateľov (MKPP www.ieie.info) a tiež vo vzťahu k verejnosti doma i v zahraničí.

AZZZ SR Accutane cost  v rámci svojej činnosti najmä:

 •  
  • koordinuje aktivity svojich členov pri riešení otázok spoločného záujmu a pri príprave spoločných stanovísk,
  • vyjadruje sa k návrhom zákonov a ostatných právne záväzných predpisov, týkajúcich sa záujmov zamestnávateľov
  • koordinuje činnosť zamestnávateľských orgánov v regiónoch a zastupuje záujmy zamestnávateľov v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a v ďalších verejnoprávnych orgánoch a inštitúciách
  • predkladá vlastné návrhy a lobuje v procese prípravy a prijímania závažných politicko-hospodárskych rozhodnutí na národnej i medzinárodnej úrovni
  • napomáha zapájaniu podnikateľskej sféry do zahranično-obchodnej výmeny a aktívne spolupôsobí pri formovaní obchodnej diplomacie SR
  • podporuje prácu svojich členov prostredníctvom ponuky informácii
  • vykonáva výchovnú, vzdelávaciu a poradenskú činnosť a organizuje odborné podujatia, semináre a konferencie
  • zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách IOE, ILO, MKPP a ďalších, organizuje spoluprácu
   s partnerskými podnikateľskými a zamestnávateľskými inštitúciami v zahraničí a tiež svoju prezentáciu
   v zahraničí
 • zabezpečuje informovanosť verejnosti o svojich zásadných krokoch a stanoviskách a usiluje sa o získanie jej dôvery a porozumenia

Členstvo je dobrovoľné a členom AZZZ SR sa môže stať každá organizácia združujúca zamestnávateľské subjekty, ktoré zamestnávajú pracovníkov, majúca reprezentatívny charakter, celoslovenskú pôsobnosť, spravidla uzatvárajúca kolektívne zmluvy a tiež významný zamestnávateľský subjekt - právnická osoba registrovaná na území SR, ktorý je členom niektorého z členských zväzov AZZZ SR. Reprezentatívnosť : AZZZ v súčasnosti združuje 21 zamestnávateľských zväzov.

www.azzz.sk