v súvislosti s medializovanými informáciami o redukcii a reprofilácii niektorých zdravotníckych činností v nemocniciach ako napr. Zlaté Moravce, Bratislava, Ilava, Svidník, Košice a inde.

Dlhodobo intenzívne upozorňujeme na nedostatok lekárov, sestier, ale aj ďalších zdravotníckych pracovníkov. Situácia v oblasti ľudských zdrojov je naozaj kritická a je dôsledkom dlhoročného  neriešenia reálnej potreby týchto odborníkov. Tento nelichotivý stav sa týka celého zdravotníctva – nielen nemocníc a ich oddelení, ale aj špecialistov, všeobecných a detských ambulancií, ambulantných pohotovostných služieb a pod.  

Opakovane a s plnou vážnosťou zdôrazňujeme, že neriešením problému dochádza k živelnej stratifikácii a obmedzovaniu rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktoré je niekedy prezentované aj ako rekonštrukcia, alebo maľovanie oddelení.  Je smutným faktom, že v personálnej oblasti iné riešenie ako postupné zatváranie ambulancií, alebo oddelení v súčasnosti a ani do budúcna  neexistuje. Ak nemá kto starostlivosť poskytovať a ak je na celom Slovensku nedostatok lekárov a sestier, tak chýbajúcich jednoducho nie je kým nahradiť. Vyvolali sme viacero stretnutí na úrovni rezortov školstva, zdravotníctva, hospodárskej a sociálnej Rady vlády a i.  

Výsledkom je žiaľ konštatovanie, že okrem prísľubov sa situácia naďalej nerieši. Jedným z príkladov je, že napriek spomínanému nedostatku budú v roku 2019 prijaté na stredné zdravotné školy nižšie počty praktických a diplomovaných sestier ako v predošlých rokoch! To znamená, že do budúcna sa bude situácia ešte ďalej zhoršovať.

Došlo síce vďaka intervencii p.premiéra k určitému navýšeniu prijatých študentov na lekárskych fakultách, ale stále je ich ročne prijatých o cca 600 menej ako potrebuje zdravotníctvo SR a v prvom rade koľko ich potrebujú pacienti. Je potrebné si uvedomiť, že aj títo študenti prídu do praxe až o 6 rokov a špecialisti sa z nich stanú za 11 rokov. V tejto situácii sú absolútne nepochopiteľné vyhlásenia niektorých predstaviteľov rezortov a lekárskych fakúlt o tom, že pre slovenské zdravotníctvo a školstvo je vlastne  úsporou a žiadaným stavom keď študuje 4000 slovenských študentov mimo Slovenska v Českej republike. Pripomíname, že väčšina z nich si počas štúdia vytvorí v ČR zázemie a už sa na Slovensko nevrátia.

Slovensko teda potrebuje 4 -11 rokov, aby sa aspoň čiastočne zlepšila situácia v počte stavu sestier a lekárov a to za predpokladu, že sa zásadne a ihneď zmení prístup vo vzdelávaní. Pravdou však je, že so zásadnými opatreniami sa ešte ani nezačalo. Ak sa chceme dočkať pozitívnej zmeny tak je z krátkodobobého (4-6 rokov) pohľadu potrebné zjednodušiť vstup zahraničných zdravotníckych pracovníkov z iných krajín, najmä z Ukrajiny. Z dlhodobého hľadiska je potrebné  takmer zdvojnásobiť počty študentov lekárskych fakúlt a stredných zdravotných škôl a fakúlt ošetrovateľstva.

Zodpovedné rezorty a aj stavovské organizácie ako Slovenská lekárska komora, Komora sestier a pôrodných asistentiek sa musia rozhodnúť či majú záujem o riešenia a či im skutočne záleží na osude slovenského pacienta. Ich doterajšia pasivita v tejto téme skôr svedčí o opaku.