Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) v predchádzajúcich rokoch systematicky upozorňovala

na potrebu dofinancovania rezortu zdravotníctva na pokrytie nákladov súvisiacich so zákonným zvýšením miezd zdravotníckych pracovníkov, nárokov na zvyšovanie miezd lekárov a nárokov spojených so zvyšovaním minimálnej mzdy a jej koeficientov od 1.1. nasledujúceho roku a žiadala MZ SR a MF SR o dofinancovanie zdravotníckych zariadení združených v ANS. Negatívny dlhodobý trend nedostatočného financovania zdravotníctva potvrdzovali aj návrhy štátnych rozpočtov v predchádzajúcich rokoch. ANS v tejto súvislosti upozorňovala na legislatívnu povinnosť zvyšovať v nemocniciach od 1.1. mzdy lekárov, zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov spojených so zvyšovaním minimálnej mzdy a jej koeficientov.

Aj v roku 2019 ANS systematicky upozorňuje na situáciu spojenú s prijatím sociálneho balíčka a zavedením rekreačných poukazov, keďže nemocnice v nej združené bez dodatočného dofinancovania zdravotníctva nebudú schopné zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ústavné pohotovostné služby v noci a počas víkendov v takom rozsahu ako doposiaľ. 

ANS pripravuje analýzu dopadu zvýšenia minimálnej mzdy na navrhovaných 580€ a jej koeficientov pre rok 2020. Zvýšenie minimálnej mzdy má u nemocníc zároveň dopad na zvýšenie ďalších nákladov v zmysle zákonníka práce (náhrady za dovolenky, sviatky, nadčasy, príplatky za nočné, príplatky za soboty a nedele, odmeny za služby, a pod.), ktoré sú na ňu naviazané. Na zvýšenie mzdových nárokov má okrem nárastu minimálnej mzdy dopad aj zvyšovanie priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Mzda zdravotníckych pracovníkov je v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve naviazaná na priemernú mzdu a mzdy zdravotníckych pracovníkov sa v zmysle tohto zákona automaticky zvyšujú k 1.1. ďalšieho roku.  

Personálne náklady od 1.1.2020 budú ovplyvnené okrem nárastu minimálnej mzdy tiež týmito legislatívnymi opatreniami:

  • Zvýšenie minimálnej mzdy
  • Navýšenie miezd všetkých zdravotníckych pracovníkov, tzv. mzdový automat (zákon 578)
  • Sociálny balíček
  • Rekreačné poukazy

 

ANS sa nebráni zvýšeniu minimálnej mzdy, z dôvodu potreby zabezpečenia kontinuity starostlivosti o pacientov je však nutné, aby nároky spojené s jej zvýšením boli kryté v štátnom rozpočte pre rezort zdravotníctva. ANS žiada reálne dofinancovanie vyššie uvedených opatrení, pretože pri prijímaní minimálnej mzdy, sociálneho balíčka a rekreačných poukazov aj napriek deklarácií oprávnenosti nárokov ANS zo strany členov HSR SR, Vlády SR a KOZ a ich potvrdeniu ich zohľadnenia v štátnom rozpočte na rok 2019 ešte stále nedošlo k dofinancovaniu sociálneho balíčka a rekreačných poukazov.