ANS upozorňuje, že existencia mnohých špecializovaných zdravotníckych zariadení je vážne ohrozená

 

Ak nedôjde k ich dofinancovaniu, mnohé z nich budú nútené pristúpiť k hromadným prepúšťaniam.

ANS opakovane žiadala zdravotné poisťovne a MZ SR o financovanie vybraných špecializovaných zdravotníckych zariadení formou paušálnej mesačnej úhrady počas prebiehajúcej pandémie, teda rovnakým spôsobom, akým sú financované všeobecné nemocnice, ktoré majú garanciu plného finančného príjmu aj napriek výpadku výkonov spôsobenému ochorením COVID-19.

Mnohé špecializované zdravotnícke zariadenia (napr. psychiatrické, doliečovacie alebo zariadenia následnej starostlivosti) sú financované v závislosti od počtu hospitalizovaných pacientov, teda od výkonu, ktorý, prirodzene, výrazne klesá z dôvodu karanténnych a bariérových opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Tieto opatrenia sú náročnejšie na personál a aj na priestor. Prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti je v tomto období podstatne náročnejšie aj pri menšom počte pacientov. Nižší stav pacientov v týchto nemocniciach súvisí s opatreniami, ktorých účelom je predchádzania šírenia nemocničných nákaz. Tým zásadne klesajú aj úhrady od zdravotných poisťovní, ktorých výška znemožňuje ďalšie fungovanie týchto špecializovaných zariadení na doterajšej úrovni.

Chod týchto špecializovaných nemocníc je závislý od plnej finančnej úhrady poisťovní, z ktorých sú hradené nielen prevádzkové náklady, ale hlavne mzdy zamestnancov, ktorých je potrebné v týchto nemocniciach udržať.

Aj keď takéto špecializované zdravotnícke zariadenia, podobne ako všeobecné nemocnice, v súčasnosti pracujú v obmedzených možnostiach, zmluvné podmienky zdravotných poisťovní tieto obmedzenia nezohľadňujú tak ako všeobecným nemocniciam. Za súčasných zmluvných podmienok tieto špecializované nemocnice zvažujú v krátkom čase hromadné prepúšťania zamestnancov.

Odpoveďou zdravotných poisťovní na túto legitímnu požiadavku je, že na takéto úhrady nemajú zdroje, nakoľko Ministerstvo financií SR zablokovalo prostriedky pre zdravotníctvo na tento rok vo výške 232 mil. EUR. 

ANS teda vyzýva Ministerstvo financií na uvoľnenie týchto prostriedkov, nakoľko sú životne dôležité pre zachovanie existencie mnohých špecializovaných zdravotníckych zariadení, ktoré sú zásadným spôsobom postihnuté dopadmi pandémie ochorenia COVID-19 a zdravotné poisťovne, aby tieto prostriedky použili na dofinancovanie ohrozených špecializovaných zariadení.

 

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 80 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 27 300 zamestnancov.)