ANS a Inštitút zdravotnej politiky MZ SR na rokovaní ku požiadavke ANS na rozpočet pre rezort zdravotníctva v roku 2020

dňa 22.1.2020 došli ku zhode na oprávnených zákonných nárokoch na vykrytie zvýšených mzdových nákladov v roku 2020 pre nemocnice združené v ANS vo výške 56 miliónov eur. ANS bude na pripravovaných rokovaniach so zdravotnými poisťovňami o zmluvných podmienkach na rok 2020 požadovať finančné zdroje na vykrytie zákonného zvýšenia v roku 2020 vo výške potvrdenej IZP MZ SR.

 ANS považuje rozpočet pre rezort zdravotníctva na rok 2020 za nedostatočný a naďalej poukazuje na potrebu jeho dofinancovania vo výške približne 150 až 200 miliónov eur.

 ANS zváži podanie podnetu na Európsku komisiu pre financovanie štátnych nemocníc z kapitálových výdavkov, keďže podľa právnej analýzy, ktorú si dala vypracovať by mohli mať na takúto formu podpory právo nielen štátne nemocnice, ale aj nemocnice v nej združené. 

ANS upozorňuje na vážnosť situácie týkajúcej sa povinného poistenia všeobecnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nepovinnej nemajetkovej ujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spôsobenej častými žalobami na súdoch, v ktorých príbuzní, pozostalí, no najmä advokátske kancelárie, ktoré ich zastupujú, žiadajú od nemocníc vysoké odškodné na úrovni niekoľkých stoviek tisíc eur, keďže poisťovne v dôsledku častých žalôb a neúmerne vysokých požadovaných súm odmietajú poistiť nemocnice na nemajetkovú ujmu. ANS bude o závažnosti situácie informovať MZ SR a tému otvorí tiež na odvetvovej tripartite v rezorte zdravotníctva, keďže požadované sumy môžu mať na nemocnice likvidačný dosah. 

ANS dlhodobo intenzívne upozorňujeme na nedostatok lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Situácia v oblasti ľudských zdrojov je vážna a je dôsledkom dlhoročného neriešenia reálnej potreby týchto odborníkov. Bez aktívneho a komplexného prístupu zo strany štátu bude deficit zdravotníckeho personálu naďalej rásť, dôsledkom čoho bude ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 75 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 000 zamestnancov.)