ANS na základe informácií v článku „Ďalšie kolo rokovaní o LSPP“ zverejnených v Zdravotníckych novinách č. 23 zo dňa 9. júna 2016 zásadne nesúhlasí s návrhmi Slovenskej lekárskej komory na skrátenie lekárskej službe prvej pomoci (LSPP) do 22.00 hodiny a zrušením povinnosti poskytovateľov zabezpečovať LSPP.

ANS na základe informácií v článku „Ďalšie kolo rokovaní o LSPP“ zverejnených v Zdravotníckych novinách č. 23 zo dňa 9. júna 2016 zásadne nesúhlasí s návrhmi Slovenskej lekárskej komory na skrátenie lekárskej službe prvej pomoci (LSPP) do 22.00 hodiny a zrušením povinnosti poskytovateľov zabezpečovať LSPP. ANS zároveň žiada, aby bola prizývaná na rokovania týkajúce sa zmien LSPP, keďže tie sa týkajú všetkých nemocníc. ANS zároveň žiada o zachovanie aktuálneho stavu LSPP dokým nebude zo strany štátu doriešená problematika akútnych nemocníc a urgentných príjmov. 

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) prostredníctvom novozriadenej Komisie pre zdravotnú starostlivosť pod vedením viceprezidenta ANS MUDr. Pramuka začala pracovať na vybraných projektoch vychádzajúcich z Programových cieľov Vlády SR v oblasti zdravotníctva z pohľadu ANS. Zámerom angažovanosti ANS je využiť odborné znalosti členov ANS a aktívne a konštruktívne prispieť ku realizácii Projektu novej LSPP, Projektu rozvoja urgentných príjmov, Projektu stratifikácie nemocníc : optimalizácie siete a nastavenia pravidiel spolupráce, Optimalizácie čakacích lehôt, Pracovnej zdravotnej služby, Vypracovania stratégie rozvoja zdravotníctva, Platieb a doplatkov, Zavedenia diagnostických a liečebných postupov a kategorizácie výkonov. V prípade detailnejšieho rozpracovania zo strany MZ SR sa ANS bude zaoberať aj ďalšími oblasťami z Programového vyhlásenia Vlády SR. ANS u uvedených projektov vypracuje prostredníctvom svojich expertných tímov vlastné návrhy a konkrétne podnety pre jednotlivé oblasti a v diskusii s MZ SR a ostatnými subjektami v zdravotníctve bude hľadať a presadzovať konštruktívne riešenia. 

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 71 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 24.500 zamestnancov.)