Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) v súvislosti s návrhom na zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2020

v priebehu augusta vypracuje analýzu dopadov na nemocnice združené v ANS ako aj analýzu dopadov zákonného zvýšenia miezd, sociálneho balíčka, rekreačných poukazov a zvýšenia prevádzkových nákladov v roku 2020. Výsledky analýz v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu pre rezort zdravotníctva na rok 2020 poskytne ANS zástupcom MZ SR, MF SR, Výboru NR SR pre zdravotníctvo, zdravotných poisťovní a médií.

ANS iniciuje na september rokovania so VšZP a Dôverou ZP ohľadom navýšenia úhrady zdravotnej starostlivosti o oprávnené náklady na sociálny balíček a rekreačné poukazy a pokrytie zvýšených prevádzkových nákladov nemocníc združených v ANS v roku 2019.

ANS zásadne nesúhlasí s mediálnym vyjadrením Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS, ktorý hovorí, že v slovenskom zdavotníctve je dostatok zdrojov. Ako príklad uvádzame porovnanie s Českou republikou, ktorá v rezorte zdravotníctva vynakladá na jedného obyvateľa o 200 eur viac, celkovo o cca jednu miliardu eur viac v prepočte na počet obyvateľov SR. Pri porovnaní ako urobil INESS sa nielenže úrovňou kvality, infraštruktúry a personálnym vybavením k ČR nepriblížime, ale rozdiel v kvalite sa bude naďalej prehlbovať s priamym dôsledkom odchodu slovenských zdravotníckych pracovníkov do zahraničia.

ANS pokladá návrh ústavného zákona o nároku na kvalitu, bezpečnosť, miestnu a časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti za nesúladný s Ústavou SR a právnym poriadkom SR. Návrh rieši len poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti bez toho, aby riešil aj iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pričom aj ich pracovná činnosť má výrazný vplyv na kvalitu, bezpečnosť, miestnu a časovú dostupnosť pre všetkých pacientov.

Je pomerne neštandardné a asi aj nevhodné, aby jednotlivé typy ústavnej zdravotnej starostlivosti boli definované ústavným zákonom. Môže sa totiž stať, že na základe diskusie v širokej odbornej verejnosti vyvstane teraz alebo v budúcnosti potreba vytvoriť iný model rozdelenia ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo pozmeniť existujúci s ohľadom na zmenu množstva faktorov, ktoré na to majú alebo v budúcnosti môžu mať vplyv a táto zmena nebude možná bez zmeny ústavného zákona, čo nie je určite ideálny postup. Poskytovanie veľkého spektra zdravotnej starostlivosti sa deje v ústavnej zdravotnej starostlivosti aj jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Sme toho názoru, že rovnaké kritériá na kvalitu a bezpečnosť pacienta by mali byť uplatnené i na ochranu pacienta v jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti vyžaduje aj zvýšené investície a preto ANS navrhuje, aby bolo v ústavnom zákone zakotvené aj financovanie a to vo výške 5% za poistencov štátu.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 75 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 000 zamestnancov.)