Vyhlásenie ANS, 17.8.2018

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), člen AZZZ SR v predchádzajúcich rokoch systematicky upozorňovala na potrebu dofinancovania rezortu zdravotníctva na pokrytie nákladov súvisiacich so zákonným zvýšením miezd zdravotníckych pracovníkov, nárokov na zvyšovanie miezd lekárov a nárokov spojených so zvyšovaním minimálnej mzdy a jej koeficientov od 1.1. nasledujúceho roku a žiadala MZ SR a MF SR o dofinancovanie zdravotníckych zariadení združených v ANS. Negatívny dlhodobý trend nedostatočného financovania zdravotníctva potvrdzovali aj návrhy štátnych rozpočtov v predchádzajúcich rokoch. ANS v tejto súvislosti upozorňovala na legislatívnu povinnosť zvyšovať v nemocniciach od 1.1. mzdy lekárov, zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov spojených so zvyšovaním minimálnej mzdy a jej koeficientov.

V roku 2018 ANS upozorňovala na vážnosť situácie spojenej s prijatím sociálneho balíčka, keďže nemocnice v nej združené by bez dodatočného dofinancovania zdravotníctva neboli schopné zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ústavné pohotovostné služby v noci a počas víkendov v takom rozsahu ako doposiaľ. 

Odhadovaný dopad zvýšenia minimálnej mzdy na navrhovaných 520€ pre rok 2019 je za ANS podľa prepočtov vo výške cca 7 mio €. Ide o navýšenie minimálnej mzdy a jej koeficientov ako aj ďalšie vyvolané náklady spojené s týmto zvýšením, akými sú napr. navýšenie zákonných príplatkov (nočná práca, víkendová práca, práca v rizikovom prostredí odmien za pohotovosti mimo pracoviska a pod.).

Personálne náklady od 1.1.2019 budú ovplyvnené okrem nárastu minimálnej mzdy tiež týmito legislatívnymi opatreniami:

. -  Navýšenie miezd všetkých zdravotníckych pracovníkov, tzv. mzdový automat (zákon 578)
. -  Sociálny balíček
. -  MZ SR avizuje plošný nárast miezd sestier o 10%
. -  Navýšenie miezd sestier špecialistiek

Predbežne vypočítaný dopad u 75 nemocníc združených v  ANS bude cca 60 miliónov €, čo by bez zohľadnenia a kompenzácie v štátnom rozpočte bolo pre nemocnice  nezvládnuteľné, ohrozilo prevádzku nemocníc a malo by priamy negatívny dopad na pacienta.

ANS vzhľadom na uvedené legislatívne opatrenia, ktoré budú mať významný dopad na personálne náklady v nemocniciach ANS a v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu na rok 2019 - kapitola zdravotníctvo iniciovala rokovania s premiérom Vlády SR, ministerskou zdravotníctva, ministrom financií, predsedom Výboru NR SR pre zdravotníctvo a predsedom Výboru NR SR pre financovanie a rozpočet.

ANS verí, že aj avizované rokovania prispejú ku zabezpečeniu dostatočných finančných zdrojov pre pokrytie zvýšených nárokov na mzdy zamestnancov od 1.1.2019, pretože nepokladá za správne, aby sa problém nedofinancovania zákonných nárokov preniesol na nemocnice a ich zamestnancov a následne aj pacientov.