ANS informovala o potrebe urýchleného dofinancovania rezortu zdravotníctva

na pokrytie zákonných nárokov na rok 2019 vo výške 150 mil. Euro pričom len na pokrytie nákladov na sociálny balíček a rekreačné poukazy potrebujú nemocnice združené v ANS 17 mil. Euro. Zástupcovia ANS tiež upozornili, že zákonné nároky na tzv. sociálny balíček musia nemocnice združené v ANS začať plniť už od 1. mája 2019 a zdôraznili, že požadované navýšenie bolo zo strany MZ SR už prisľúbené.

ANS informovala, že zdravotné poisťovne VšZP a Dôvera ZP na základe výsledkov hospodárenia v prvom kvartáli roku 2019 vykázali stratu a nemajú disponibilné finančné zdroje na pokrytie nákladov na sociálny balíček a rekreačné poukazy zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, čo potvrdzuje minuloročné výhrady ANS ku rozpočtu pre rezort zdravotníctva na rok 2019. 

Téma dofinancovania rezortu zdravotníctva bude predmetom rokovania Výboru NR SR pre zdravotníctvo dňa 29.4.2019 a mimoriadnej ODT v rezorte zdravotníctva dňa 30.4.2019

ANS informovala o pripravenosti 51 nemocníc ANS pristúpiť ku vypovedaniu zmluvy so VšZP do konca apríla v prípade, že nedôjde ku dohode so VšZP na pokrytí nákladov na sociálny balíček a rekreačné poukazy.

ANS vzhľadom na rôzne postoje členov ANS ku ponuke Dôvery ZP ponecháva podpísanie dodatku na individuálnom rozhodnutí členov ANS

ANS odporučí svojim členom podpísať dodatky s Union ZP.

ANS informovala, že v prípade, ak sa do 15. mája nenájde riešenie pre zabezpečenie dofinancovania rezortu zdravotníctva, ANS požiada advokátsku kanceláriu o posúdenie možnosti podania podnetu na Ústavný súd SR za účelom preskúmania, či zákony zavádzajúce zvýšené náklady bez dodatočného finančného krytia sú v súlade s Ústavou SR.

ANS deklarovala, že vyvíja maximálne úsilie nájsť riešenie tejto situácie, aby sa problém nedotkol pacienta.

Ak však nedôjde k dofinancovaniu rezortu zdravotníctva, niektoré nemocnice budú musieť prejsť do režimu poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. ANS aj v súvislosti s pripravovaným rokovaním Výboru NR SR pre zdravotníctvo dňa 29.4.2019 a rokovaním ODT v rezorte zdravotníctva dňa 30.4.2019 k téme dofinancovania verí, že sa podarí nájsť riešenie.

___