Asociácia nemocníc Slovenska zásadne nesúhlasí s obsahom vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby.

Ak by bola prijatá v súčasnej podobe, môže vážne ohroziť dostupnosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

ANS má za to, že je potrebné vydané opatrenia stiahnuť a prepracovať tak, aby plnilo potreby obyvateľstva pri záchrane života a zdravia, reflektovalo novú sieť nemocníc, zapojenie dopravnej zdravotnej služby a plnilo míľniky plánu obnovy a odolnosti.

Sme presvedčení, že uvedená vyhláška, v súčasnej podobe, nespĺňa požiadavky optimálnej organizácie a poskytovania zdravotnej starostlivosti na území Slovenska. Nasledujúce kľúčové námietky odzrkadľujú závažné nedostatky a pochybenia v procese tvorby a obsahu spomínaného opatrenia:

1. Proces tvorby vyhlášky nezabezpečil zapojenie všetkých relevantných subjektov a opatrenie bolo prijaté bez predchádzajúceho medzirezortného pripomienkového konania.

2. Sieť záchrannej zdravotnej služby, ktorá je významným prvkom národného zdravotného systému, nebola predstavená poradnému orgánu ministra zdravotníctva - Komisii pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, čo neumožnilo adekvátne zhodnotenie a odporúčania zo strany odborníkov.

3. Ministerstvo zdravotníctva nezverejnilo metodiku, ktorá by vysvetlila postup tvorby plánu pokrytia územia sídlami staníc záchrannej zdravotnej služby. Táto absencia zabraňuje odbornému preskúmaniu a zhodnoteniu správnosti a efektivity navrhovanej siete.

4. Navrhovaná sieť staníc ZZS neberie dostatočne do úvahy existujúcu optimalizovanú sieť nemocníc a ignoruje potrebu rozšírenia siete a činnosti dopravnej zdravotnej služby. Toto zanedbanie môže mať negatívny dopad na efektívnosť a rýchlosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

5. Navrhovaná sieť staníc ZZS môže viesť k zníženiu dostupnosti lekára v niektorých regiónoch, čo by mohlo komplikovať poskytovanie invazívnych a liečebných úkonov v prípadoch, keď posádky ZZS bez lekára nemajú dostatok kompetencií.

V súvislosti s uvedenými námietkami vyzývame ministerku zdravotníctva Slovenskej republiky, aby vyhlášku stiahla a prepracovala tak, aby plnila potreby obyvateľstva pri záchrane života a zdravia. ANS bude venovať osobitnú pozornosť tejto záležitosti a veríme, že naše obavy budú dôsledne zvážené a MZ SR vyjadrí ochotu spolupracovať na vytvorení optimálneho riešenia pre celé obyvateľstvo.