V nadväznosti na vyhlásenie Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) k informáciám prezentovaným predsedom vlády

Eduardom Hegerom zo dňa 7.2.2022 uvádzame informáciu o podiele pacientov v lôžkovej starostlivosti (rozdelení hospitalizačných prípadov (HP)) liečených v nemocniciach združených v Asociácii nemocníc Slovenska a v Asociácii štátnych nemocníc za rok 2021 z ktorej jednoznačne vyplýva, že nemocnice združené v ANS neliečia bonitných pacientov, ale práve naopak, liečia všetkých pacientov,

Asociácia

Počet HP

% HP

ANS

363 917

48,7%

AŠN

351 090

47,0%

Ostatní

31 605

4,2%

Spolu

746 612

100,0%

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 80 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 27 300 zamestnancov.)