Zástupcovia ANS a ďalších organizácií, ktoré pôsobia v zdravotníctve dňa 11.9.2019 o 12.00 hod. odovzdajú Memorandum k potrebe dofinancovania zdravotníctva vo výške 150 mil € predsedovi Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefanovi Zelníkovi.

MEMORANDUM 

My, zástupcovia rozhodujúcich organizácií, ktoré  pôsobia v zdravotníctve, sme sa po dôkladnej analýze  a zvážení aktuálnej situácie v zdravotníctve, dohodli na nasledujúcom spoločnom vyhlásení:

Rozpočet verejného zdravotného poistenia na rok 2019,  spolu s viacerými  faktormi s negatívnym dopadom (predovšetkým   zvýšenie miezd v zdravotníctve, sociálne balíčky, rekreačné poukazy, zníženie platieb za poistencov štátu, nižšieho rastu ekonomiky, ako bol vo východiskách tvorby rozpočtu predpokladaný), nepostačuje na zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti a už vôbec nie na stabilizáciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v jednotlivých segmentoch. 

Všetky segmenty zdravotnej starostlivosti majú svoje nezastupiteľné miesto v systéme, pričom každý z nich má svoje osobitosti a špecifické problémy. Ich spoločným problémom je nedostatočné financovanie zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Tento stav má bezprostredný dopad nielen na zdravotníkov, ale predovšetkým na pacientov. Ochrana života a zdravia občanov, ktorá patrí medzi základné funkcie štátu, je tak ohrozená.

Preto žiadame Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Vládu SR a Národnú radu SR  o bezodkladné dofinancovanie zdravotníctva vo výške 150 miliónov Eur za účelom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v roku 2019.

Dôrazne upozorňujeme na dlhodobo podhodnocované výdavky na zdravotníctvo v rozpočtoch SR, čo konštatovala aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Systém zdravotníctva je tak nestabilný a opakuje sa potreba jeho dofinancovania.

Preto žiadame Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Vládu SR a Národnú radu SR o stabilizáciu systému financovania zdravotníctva pre nasledujúce rozpočtové obdobia tak, aby  rozpočtované výdavky na zdravotníctvo zohľadňovali jeho reálne potreby  a rozvoj, a aby podiel výdavkov štátu na zdravotníctvo kontinuálne rástol, až do dosiahnutia  podielu  na HDP zodpovedajúcemu priemeru štátov EÚ. 

 Len tak bude môcť štát reálne zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov a ich právo na zdravotnú starostlivosť. Len tak budeme môcť zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov.   

 

V Bratislave dňa ..................

 

Za Asociáciu súkromných lekárov:  MUDr. Marián Šóth, prezident

Za Zdravita o.z.:  MUDr. Marián Šóth, prezident

Za Asociáciu nemocníc Slovenska:  MUDr. Marián Petko, MPH, prezident

Za Asociáciu zdravotných poisťovní SR: MUDr. Katarína Kafková, výkonný riaditeľ

Za Asociáciu na ochranu práv pacientov SR: PhDr. Mária Lévyová, prezidentka

Za  Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s.: PhDr. Ľubica Hlinková, MPH, predseda predstavenstva

Za DÔVERA zdravotnú poisťovňu, a. s.: Ing. Martin Kultan, predseda predstavenstva

Za  Union zdravotnú poisťovňu, a. s.: Mgr. Michal Špaňár, MBA, predseda predstavenstva