Memorandum k návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2022, 19.10.2021

MEMORANDUM 

My, dolupodpísaní zástupcovia subjektov pôsobiacich v zdravotníctve upozorňujeme, že návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2022 nie je dostatočný ! Neposkytuje stabilitu pre zdravotníckych pracovníkov, neumožňuje rozvoj sektora a prispieva k prehĺbeniu krízy v sektore, čoho dôsledkom môže byť zníženie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov a zvýšenie ich finančnej záťaže.

Uvedomujeme si zložitosť situácie spôsobenej pandémiou a z nej vyplývajúci stav verejných financií, v ktorom bol rozpočet pripravovaný s ohľadom na  príjmy do štátneho rozpočtu a deficit. Pripomíname však, že Vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala zabezpečiť výrazný nárast celkových výdavkov do zdravotníctva s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť priemer v EÚ, v rámci možností verejných financií (ideálne s nárastom 0,3 percentuálneho bodu HDP ročne) a zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť financovania. Pre zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti je stabilné a predvídateľné financovanie nevyhnutné, zvlášť v krízovej situácii. Znižovaním platieb za poistencov štátu je však predložený návrh rozpočtu v rozpore s vyhlásením vlády, v ktorom deklaruje záujem zvyšovať kvalitu zdravotníctva v prospech pacientov. Aktuálny návrh rozpočtu nevytvára predpoklady pre stabilizáciu prostredia ani jeho rozvoj. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti tak budú naďalej v situácii existenčného ohrozenia, nielen z dôvodu nedostatočného financovania, ale aj v dôsledku nedostatku zdravotníckeho personálu, zvyšujúceho sa rizika odchodu zdravotníkov už aj do okolitých štátov, ktoré navyšujú financie pre zdravotníctvo práve za účelom jeho stabilizácie. Situáciu navyše sťažuje výrazný nárast prevádzkových nákladov nielen v dôsledku energetickej krízy. Tými, ktorí by na takýto vývoj situácie v zdravotníctve najviac doplatili by boli predovšetkým pacienti, ktorým by sa výrazne znížila dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti a zvýšila by sa ich finančná záťaž.

Preto žiadame Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Vládu SR a Národnú radu SR aby citlivo vnímali kritickú situáciu v rezorte zdravotníctva a zasadili sa o zmenu a úpravu návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2022 na úroveň, ktorá by situáciu stabilizovala a vytvorila podmienky pre budúci rozvoj, ktorý je bez rýchlej a razantnej reakcie ohrozený.

V Bratislave dňa 19. októbra 2021

 

Tomuto Memorandu podporu vyjadrili:

Za Asociáciu na ochranu práv pacientov SR: ​PhDr. Mária Lévyová, prezidentka

Za Asociáciu nemocníc Slovenska:  MUDr. Marián Petko, MPH, prezident

Za Asociáciu štátnych nemocníc: Ing. Mongi Msolly, MBA, prezident

Za Asociáciu súkromných lekárov SR:  MUDr. Marián Šóth, prezident

Za Slovenskú lekársku komoru: MUDr. Pavel Oravec, prezident

Za Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska: MUDr. Monika Palušková, PhD. MBA

Za Zväz ambulantných poskytovateľov: MUDr. Jaroslava Orosová, prezidentka

Za Asociáciu polikliník a zdravotníckych zariadení: MUDr. Štefan Zelník, PhD., prezident

Za Asociáciu dopravnej zdravotnej služby: Ernest Caban, podpredseda

Za Slovenskú komoru zubných lekárov: MUDr. Igor Moravčík, prezident

Za Asociáciu zdravotných poisťovní SR: Ing. Michal Štofko, PhD., výkonný riaditeľ

Za Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR: Ing. Tomáš Malatinský, MBA, prezident

Za Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb: Mgr. Anton Szalay, predseda

Za Asociáciu pre generické a biosimilárne lieky GENAS: PharmDr. Michaela Palágyi, PhD., predsedníčka

Za Asociáciu inovatívneho farmaceutického priemyslu: MUDr. Branislav Budke, predseda Dozornej rady