Asociácia nemocníc Slovenska vyjadruje zásadný nesúhlas s novelou Zákona o lieku, ktorá vstúpila do platnosti k 1.1.2022.

 Nemocnice združené v ANS, ktoré sú pri prebiehajúcich vlnách pandémie v rámci poskytovania akútnej zdravotníckej starostlivosti na hrane svojich možností, sa ohradzujú voči vykonateľnosti tohto zákona, kedy z nášho pohľadu dochádza reálne k ohrozeniu poskytovania adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Systém eZdravia neumožňuje špecialistom vidieť celú preskripciu, čiže z nevedomosti tak môže dôjsť k duplicitám v liečbe s neželanou možnosťou predávkovania, nežiadúcim interakciám a takto aj k ohrozeniu zdravia pacienta. Táto byrokratizácia opäť rozvírila hladinu nespokojnosti už tak reálne preťaženého zdravotného systému a personálu. Zdravotníci, ktorí vnímajú svoju prácu ako poslanie považujú tento neodborný zásah do legislatívy za úder pod pás a ďalšie zaťaženie špecializovaných ambulancií a nemocníc administratívou namiesto toho, aby mohli svoj čas venovať pacientom.

ANS preto žiada legislatívne s okamžitou platnosťou pozastavenie platnosti novelou Zákona o lieku, pokračovanie v preskripcii spôsobom platným do 31.12.2021 a zároveň žiada celý zákon podrobiť kritickej širokej diskusii. ANS v tejto súvislosti odporučí svojim členom pokračovať počas prechodného obdobia do konca februára 2022 v preskripcii spôsobom platným do 31.12.2021.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 80 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 27 300 zamestnancov.)