Vyhlásenie ANS, 31.3.2016

Dňa 31.3.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministra zdravotníctva so zástupcami ANS, ktorí na základe prepočtov ANS upozornili na potrebu dofinancovania rezortu zdravotníctva o 95 mio € na pokrytie nákladov súvisiacich so zákonným zvýšením miezd zdravotníckych pracovníkov, nárokov na zvyšovanie miezd lekárov a nárokov spojených so zvyšovaním minimálnej mzdy a jej koeficientov od 1.1.2016.

Zástupcovia ANS zároveň informovali ministra, že nemocnice združené v ANS majú uzatvorené zmluvy s dvomi súkromnými poisťovňami do konca apríla (s VšZP do konca septembra) s tým, že v prípade nenavýšenia finančných zdrojov pre zdravotníctvo budú platby pre nemocnice znížené na úroveň decembra 2015, čo predstavuje pokles o cca 10%.

V súvislosti s témou stratifikácie nemocníc a ich rozdelenia podľa OECD na akútne, chronické a psychiatrické zástupcovia ANS informovali ministra, že ANS pred pol rokom predložila MZ SR materiál, ktorý pokladá pre poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti rovnako ako pre čerpanie eurofondov, ktoré sú naplánované na programovacie obdobie 2016-20, za veľmi dôležitý a je pripravená diskutovať túto tému s MZ SR.

Témou stretnutia bolo tiež zavedenie DRG, u ktorého zástupcovia ANS prezentovali nesúhlasné stanovisko ANS so zoznamom základných sadzieb pre jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zaradených do systému DRG na rok 2016 a s rozdelením nemocníc do 5 skupín (pričom zákon pozná 2 skupiny) zverejneným na stránke ÚDZS. Zástupcovia ANS tlmočili ministrovi otázku ohľadom kreovania základnej sadzby pre nemocnice a požiadavku o úplné prehodnotenie základných sadzieb.

Zástupcovia ANS tiež vyjadrili presvedčenie, že pre zefektívnenie a transparentnosť je nevyhnutné zaviesť eHealth pričom upozornili na skutočnosť, že fungovanie eHealth-u nebolo ANS predstavené a preto sa nevie k nemu kompetentne vyjadriť.

Za jednu z priorít ANS pokladá vypracovanie právne záväzných ošetrovateľských a medicínskych štandardov, o ktoré žiada už 25 rokov. Ich zavedením by sa dosiahla ochrana pacienta ale aj ošetrujúceho personálu a zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Navyše ich vypracovanie je potrebné aj pre DRG.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 71 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 24.500 zamestnancov.)