TLAČOVÁ SPRÁVA K NAVRHU MINIMÁLNEJ MZDY

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) už v minulom roku upozorňovala na potrebu dofinancovania rezortu zdravotníctva na pokrytie nákladov súvisiacich so zákonným zvýšením miezd zdravotníckych pracovníkov, nárokov na zvyšovanie miezd lekárov a nárokov spojených so zvyšovaním minimálnej mzdy a jej koeficientov od 1.1.2016 a žiadala MZ SR a MF SR o dofinancovanie zdravotníckych zariadení združených v ANS. Negatívny dlhodobý trend nedostatočného financovania zdravotníctva potvrdil aj návrh štátneho rozpočtu na rok 2017. ANS v tejto súvislosti upozornila na legislatívnu povinnosť zvyšovať v nemocniciach od 1.1.2017 mzdy lekárov, zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov spojených so zvyšovaním minimálnej mzdy a jej koeficientov. Odhadovaný ročný dopad zvýšenia minimálnej mzdy a nárastu priemernej mzdy na mzdové nároky nemocníc ANS v roku 2017 vrátane odvodov bol vyčíslený na 12 437 835 Euro :

Navýšenie ON 2017-2016 - lekári                                                              cca 3 088 447 Euro

Navýšenie ON 2017-2016  - zdravotnícki zamestnanci                                 cca 5 248 883 Euro

Navýšenie ON 2017-2016  - nezdravotnícki zamestnanci                             cca  4 100 505 Euro

 

V decembri 2016 hrozila situácia, že v prípade nezabezpečenia dodatočných zdrojov pre nemocnice na pokrytie zvýšených mzdových nárokov od 1.1.2017 v zmysle platnej legislatívy dôjde ku kolapsu zdravotníckych zariadení.

Situácia sa začiatkom roku 2017 na základe dohôd so zdravotnými poisťovňami o podmienečnej úprave platieb dočasne stabilizovala, no kolaps vzhľadom na podmienečnosť úprav v prípade nedofinancovania zdravotníctva na úrovni okolo 150 miliónov eur hrozil aj v druhom polroku.

ANS preto opakovane upozorňovala, že dohoda so zdravotnými poisťovňami na úprave platieb, ktoré umožňujú nemocniciam združeným v ANS pokryť zvýšené mzdové nároky od 1.1.2017 v zmysle platnej legislatívy je podmienečná a v prípade, že nedôjde k dodatočnému navýšeniu zdrojov zo strany štátu, zdravotné poisťovne pristúpia k úhradám platným k 31.12.2016 a budú žiadať vrátiť navýšené finančné prostriedky od zdravotníckych zariadení združených v ANS. ANS v tejto súvislosti opakovane žiadala o dofinancovania rezortu zdravotníctva, ktoré by stabilizovalo situáciu v zdravotníctve a umožnilo by zachovanie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti zo strany nemocníc združených v ANS.

ANS tiež upozornila, že možnosti nemocníc združených v ANS sú v prípade nedofinancovania podobné ako v minulosti, museli by ich pocítiť zamestnanci formou prepúšťania, delenia a krátenia úväzkov. ANS však nepokladá za správne, aby sa problém nedofinancovania zákonných nárokov preniesol na nemocnice a ich zamestnancov. Upozornila tiež, že by mohlo dôjsť k podaniu na Ústavný súd SR, či zákon nie je v rozpore s Ústavou tak, ako kedysi sesterský zákon, ktorého rozhodnutie bolo v tom zmysle, že nie je možné prikázať neštátnym zdravotníckym zariadeniam zvyšovať mzdy a bez ich finančného krytia.

Návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2018 vo výške 480 Euro vytvára predpoklad na zvýšenie mzdových nárokov zdravotníckych zariadení združených v ANS presahujúcich nárast v roku 2017. Odhad dopadu zvýšenia minimálnej mzdy na rok 2018 je cca 5 000 000 Euro. Odhadovaný ročný dopad zvýšenia minimálnej mzdy a nárastu priemernej mzdy na mzdové nároky nemocníc ANS v roku 2018 vrátane odvodov je cca 13 400 000 Euro., v dôsledku čoho bude potrebné ďalšie dofinancovanie rezortu zdravotníctva.