Schválenie optimalizácie siete nemocníc Národnou radou SR vnímame len ako prvý z nevyhnutných krokov na ceste ku kvalitnejšej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Za kľúčový pre výsledok reformy považujeme najmä spôsob jej implementácie, teda či výsledná podoba siete bude založená skutočne na dátach a transparentných indikátoroch kvality a najmä, či sa konečne zastabilizuje financovanie slovenského zdravotníctva.

Asociácia nemocníc Slovenska dlhodobo upozorňuje na potrebu reformy nemocničnej siete. V dôsledku podfinancovania sektora a nedostatku zdravotníckych pracovníkov je chod mnohých nemocníc ohrozený a preto považujeme za nevyhnutné, aby sa nemocničná sieť optimalizovala a zefektívnila.

Schválená reforma však predstavuje len začiatok celého procesu, ktorého úspech bude závislý od viacerých faktorov. Za najdôležitejší považujeme navýšenie finančných prostriedkov smerujúcich do celého sektora zdravotníctva. To bude mať vplyv nielen na investície, ktoré pôjdu do modernizácie nemocníc, ale aj na počet zdravotného personálu a podmienky, v ktorých pracujú. Opätovne preto zdôrazňujeme, že pre zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti je stabilné a predvídateľné financovanie nevyhnutné.

Ďalším predpokladom úspechu reformy je to, aby bolo nastavenie finálnej siete nemocníc založené na objektívnych a transparentných dátach. Zároveň však musí zohľadňovať regionálne špecifiká a reflektovať skutočný dopyt po zdravotnej starostlivosti za garancie jej dostupnosti. Len v takomto prípade prijatá reforma skutočne zlepší kvalitu a dostupnosť slovenského zdravotníctva.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 80 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 27 300 zamestnancov.)